Zahtjev za priključenje na plinski distribucijski sustav.doc

Izgradnja priključka i priključenje na plinski distribucijski sustav

 Zahtjev za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav

Zahtjev za priključenje podnosi investitor priključka ili njegov ovlaštenik, a podnosi se nakon ishođenja energetske suglasnosti.

Nužno sadrži sljedeće podatke:

 • naziv, adresa i kontakt podaci investitora priključka ili njegovog ovlaštenika
 • podatke o građevini koja se priključuje na distribucijski sustav: lokacija građevine i broj energetske suglasnosti
 • naziv, adresa i kontakt podaci ovlaštenog izvođača plinskog priključka, te ime i prezime i kontakt podaci odgovorne osobe ovlaštenog izvođača koja vodi građenje (ukoliko izvođač nije operator distribucijskog sustava)
 • podaci o početku i završetku radova na izgradnji priključka (ukoliko izvođač nije operator distribucijskog sustava)
 • ostali potrebni podaci potrebni za priključenje (na zahtjev operatora distribucijskog sustava)

Nakon podnesenog zahtjeva pristupa se izračunu naknade za priključenje, te izradi Ugovora o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Nakon potpisa ugovora i podmirenja naknade za priključenje pristupa se izvedbi priključka. Naknadu za priključenje snosi investitor priključka ili njegov ovlaštenik, a proračunava se sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje njegovog kapaciteta (NN 141/18), i Odluci o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. (NN 141/21) donijete od strane HERA-e, a iznosi su sljedeći:

 • kategorija priključka I (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) = 915,20 kn
 • kategorija priključka II (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) = 2.912,25 kn
 • kategorija priključka III (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h) = 4.972,00 kn
 • kategorija priključka IV (priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h) = 8.057,50 kn

Izgradnja plinskog priključka

Izgradnja plinskog priključka obuhvaća:

 • pripremno-završne radove
 • građenje
 • montažu opreme

Pripremno-završne radove izvodi isključivo operator distribucijskog sustava.

Građenje priključka izvode ovlašteni izvođači plinskih priključaka i instalacija ili operator distribucijskog sustava, ovisno o odluci investitora priključka ili njegova ovlaštenika. Iznimka su višestruka priključenja pri čemu sve priključke izvodi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač odabran od strane operatora distribucijskog sustava. Prije početka svih aktivnosti priključenja investitor priključka ili njegov ovlaštenik dužan je operatoru distribucijskog sustava dati na korištenje zemljište ili dijelove građevine potrebne za izvedbu priključka, te dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta u slučaju da je priključak moguće izvesti samo korištenjem istih.

Trošak montaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme plaća investitor priključka sukladno cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Stavljanje plinskog priključka u funkciju

Investitor priključka (krajnji kupac prirodnog plina) s korisnikom sustava (opskrbljivačem) sklapa ugovor o opskrbi prirodnim plinom. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi prirodnim plinom pristupa se stavljanju plinskog priključka u funkciju, i to sljedećim postupkom:

 • montaža mjerno-regulacijske opreme
 • pregled plinske instalacije
 • punjenje plinske instalacije plinom
 • ispitivanje mjernog seta i plinske instalacije na propusnost
 • postavljanje plombi
 • registracija potrošača

Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav i Ugovor održavanju plinskog priključka nalazi se na stranici; Ugovori i obrasci