Odluka o imenovanju službenika za informiranje

ZELENJAK PLIN d.o.o., za distribuciju i opskrbu Plinom
KLANJEC
Trg Antuna Mihanovića l
tel: 049/551-049
fax: 049/551-055
e-mail: info@zelenjak-plin.hr
www.zelenjak-plin.hr
OB: 21507021048
MIB: 02341603
Žiro racun: 2390001-1100354487
Broj: 9‐1/12

Klaniec, 14.02.2012.

Na temelju članka 22.zakona o pravu na pristup informacijama(NN 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.), direktor ZELENJAK PLIN‐a d.o.o. dana 14.02.2012. donosi slijedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se SIužbenik za informiranje u ZELENJAK PLIN-u d.o.o. kao tijelu javnevlasti.
Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava javnosti na pristup informacijama.

Članak 2.

Sužbenikom za informiranje imenuje se Tihomir Kušanić,oec. koji radi na Obavlljanju poslova voditelja račnovodstva i opskrbe prirodnim plinom.

Članak 3.
Službenik za informiranje:
(1) obavlja poslove rješavanja pojedinadnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju,
(2) unapređuje način obrade, klasificiranja, davanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad ZELENJAK PLIN-a d.o.o. kao tijela javne vlasti,
(3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrdđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
(4) poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, dostavi godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u propisanom roku i sadržaju.

Direktor:

Zeljko llić, bacc.ing. mech.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje