Odluka o ustroju kataloga informacija

ZELENJAK PLIN d.o,o.
Za distribuclju i Opskrbu plinom
KLANJEC
Trg Antuna Mihanovića 1

tel:049/551-049
fax:049/551-055
e‐mail: info@zelenjak-plin.hr
OIB: 21507021048
MB: 02341603
žiro račun: 2390001‐ 1100354487
Broj: 9‐2/12

Klanjec, 14.02.2012.
Na temelju članka 4., stavka 3., Zakona o pravu na prlstup informacijama (NN 172/03., 144/10., 37/11 i 77/11), direktor ZELENJAK PLIN‐a d.o.o. dana 14.02.2012. donosi sljedeću

ODLUKU
O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA

Članak l.

Ovom Odlukom ustrojava se katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ZELENJAK PLIN d,o,o. Klanjec, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija iz čl.1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u katalogu informacija koji je Sastavni di0 0ve
Odluke.

Članak 3.

ZELENJAK PLIN d,o.o. uskratit će pravo na pristup informacijama ako je informacija tajna sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom temeljem zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, te u slučajevima iz el. b. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se:
(1) objavljivanjem informacije o radu na internetstranici https://zelenjak-plin.hr/
(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od slijedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
(3) korisnik može u usmenom ili pismenom zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije,

Članak 5.

ZELENJAK PLIN d,o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visinu naknade propisuje neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

Odluka o ustroju kataloga informacija