Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriterij za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uoprabu informacija

Službenik za informiranje:
Ime i prezime: Tihomir Kušanić
e-mail: tihomir.kusanic@zelenjak-plin.hr
tel: 049 551 049