Dokumenti potrebni za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav:

Za postojeće građevine potrebno je dostaviti:

  • dokaz vlasništva građevine ili prava korištenja građevine po etažnim cjelinama,
  • izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci). Izdaje ga katastarski ured,
  • opis plinofikacije građevine,
  • preslika akta o odobrenom građenju građevine (građevinska dozvola ili jednakopravni dokument) i
  • punomoć za podnošenje zahtjeva ukoliko zahtjev ne podnosi vlasnik građevine.

Za nove građevine:

Idejno rješenje ili glavni projekt za građevine koje su u procesu ishođenja akta za građenje ili opis plinske instalacije s podacima o etažnim cjelinama, te predviđenim trošilima za buduću građevinu.

Energetska suglasnost:

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik. Prilaže se Potvrda glavnog projekta plinskih instalacija izdana od ZELENJAK PLIN-a d.o.o., preslika pravomoćnog akata za građenje. Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema Cjeniku nestandardnih usluga.

Ugovaranje radova za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav:

  • zahtjev za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav podnosi vlasnik, investitor ili ovlaštenik (uz punomoć).

Zahtjevu se prilaže:

  1. Projekt priključka građevine i plinske instalacije.
  2. Energetska suglasnost
  3. Ugovor o opskrbi plinom ili Potvrda Opskrbljivača o sklopljenom Ugovoru o opskrbi.

Nakon podnesenog zahtjeva izrađuje se troškovnik za priključenje građevine i Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Nakon obostrano potpisanog Ugovora o priključenju na plinski distribucijski sustav pristupit će se izvedbi plinskog priključka.

Zahtjev za priključenje na plinski distribucijski sustav

PRAVILNIK O DAVANJU OVLASTENJA ZA IZVOÐENJE PLINSKIH PRIKLJUCAKA

POPIS OVLAŠTENIH IZVOĐAĆA PLINSKIH PRIKLUČAKA