Plinska instalacija

Sukladno članku 3. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.

Sukladno članku 9. stavka 1. do 4. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima operator, prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok. Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok. Potrošač, po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

Održavanje plinske instalacije se sastoji od:

  • pregleda,
  • servisiranja i
  • popravka plinske instalacije.

Te mjere omogućuju:

  • sigurnost i pouzdanost pri uporabi plina,
  • pravovremeno uočavanje promjena na plinskoj instalaciji,
  • djelotvoran doprinos zaštiti okoliša, jer se servisiranjem plinskih aparata osigurava:
  • niska emisija štetnih tvari,
  • racionalno trošenje plina i
  • postizanje trajnosti plinske instalacije.

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji registrirani su i stručno osposobljeni djelatnici. Izvješće o nalazu i stanju plinske instalacije kao i račun za obavljenu uslugu treba izdati svaka od ovlaštenih osoba.

Na plinskoj instalaciji nije dopušteno obavljati radove po principu “sam svoj majstor” jer time ugrožavate Vašu i sigurnost Vaših ukućana.

Održavanje plinske instalacije u Vašoj je odgovornosti, te morate omogućiti ovlaštenim osobama (distributer, instalater, serviser i dimnjačar) obavljanje redovitih pregleda.

Sukladno članku 38. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.